Producenci
Promocje
Husar Noru
Husar Noru

359,00 zł

Cena regularna: 399,00 zł

Husar Thunder Pro brown
Husar Thunder Pro brown

599,00 zł

Cena regularna: 649,00 zł

Husar X-TC 1
Husar X-TC 1

379,00 zł

Cena regularna: 439,00 zł

Husar Thunder Pro black
Husar Thunder Pro black

599,00 zł

Cena regularna: 649,00 zł

Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego „HUSAR-MOTO”

(akcesoria motoryzacyjne - motocyklowe)

obowiązuje od dnia 01 grudnia 2019.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) – ważne: przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800
  z późn.zm.).

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

 

Niniejszy Regulamin [Regulamin], określa zasady i warunki dokonywania zakupów
w sklepie internetowym „HUSAR-MOTO” [eSklep], prowadzonym pod adresem internetowym:
 http://husar-moto.pl/ , w szczególności prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów.

 

Definicje:

 1. eSklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: http://husar-moto.pl/ wraz z oprogramowaniem.

 2. Strona internetowa eSklepu – system sprzedaży umieszczony pod adresem internetowym: http://husar-moto.pl/ wraz z podstronami o charakterze responsywnym.

 3. Sprzedający - Przedsiębiorca Maciej Brzozowski prowadzący działalność pod firmą: "MOTONITA Maciej Brzozowski", zs. Aleja Grunwaldzka 487B, 80-309 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, nadane nr NIP:6040242646, REGON:526290611.

Kontakt:

e-mail: sklep@husar-moto.pl

 1. Klient – konsument, osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę przedstawiciela ustawowego do zawarcia wiążącej umowy sprzedaży lub przedsiębiorca albo osoba prawna, które zaakceptowały Regulamin.

 2. Oferta eSklepu – rzeczy wymienione i opisane w zakładkach ("Kategorie") na stronie internetowej eSklepu – akcesoria motoryzacyjne (motocyklowe). Sprzedający stale dokłada należytej staranności, aby Oferta eSklepu była poprawna, aktualna i zgodna ze stanem faktycznym.

 3. Produkt – Oferta eSklepu wraz z usługami towarzyszącymi, np. wysyłką, dostawą, odbiorem.

 4. Umowa (sprzedaży) – umowa sprzedaży Produktów między Sprzedającym a Klientem zawierana na odległość drogą elektroniczną. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Językiem Umowy jest język polski.

 5. System informatyczny eSklepu – system teleinformatyczny określony Ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.), zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 6. Konto Klienta "Moje konto" – to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym eSklepu opisana unikalnymi: loginem (adres e-mail Klienta)
  i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z eSklepu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go
  w tajemnicy i ochrony przed dostępem osób trzecich. System umożliwia zmianę hasła
  w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu. Hasło może być odzyskiwanie nie częściej niż raz na dzień. Hasło można odzyskać po wpisaniu poprawnego adresu e-mail. Każdy Klient ma prawo do utworzenia jednego Konta Klienta.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające ilość Produktów, które zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem systemu informatycznego eSklepu ze Sprzedającym.

 

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie online, celem zapoznania się z nim przed zawarciem Umowy sprzedaży lub o świadczenie usług albo jego utrwalenia i wydruku: https://husar-moto.pl/pl/i/Regulamin/3

Korzystanie z oferty eSklepu w sposób czynny, np. poprzez złożenie zamówienia lub bierny, np. poprzez przeglądanie stron internetowych eSklepu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Akceptację Regulaminu można wyrazić drogą elektroniczną podczas rejestracji, co jest wymagane aby dokonywać zakupów w eSklepie.

Regulamin powstał celem zabezpieczenia praw Klientów oraz zapewnienia najlepszych możliwych usług. Regulamin został stworzony przejrzyście z myślą o równorzędnych prawach dla Sprzedającego i Klienta.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu, przeprowadzonej
w dowolnym czasie i zakresie, jednak bez możliwości działania zmian wstecz. Takie zmiany wejdą w życie po akceptacji. Jeżeli Klient uzna, że wprowadzone zmiany w Regulaminie są nie do zaakceptowania, Klient ma prawo to zgłosić Sprzedającemu. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.

Regulamin podlega odpowiedniemu obowiązującemu polskiemu prawu, a wszelkie spory
z nim związane jurysdykcji właściwego miejscowo i rzeczowo polskiego sądu powszechnego.

 

 1. Klient oświadcza bezwarunkowo, iż nie będzie używał Systemu informatycznego eSklepu albo żadnych treści tu umieszczonych i dostępnych do działań bezprawnych, nielegalnych, szkodliwych, oszukańczych lub innych niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym.

 2. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących ze eSklepu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Sprzedającego – bezwarunkowo zabronione.

 

Rejestracja i Zamówienia:

 1. Rejestracja w Systemie informatycznym eSklepu jest bezpłatna i dobrowolna.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do dokonywania zakupów w eSklepie, jednak system sprzedaży eSklepu (Konto Klienta) ułatwia istotnie dokonywanie zakupów.

 3. Rejestracji należy dokonać online poprzez formularz: https://husar-moto.pl/pl/reg lub poprzez serwis społecznościowy Facebook (udostępniany przez Facebook, Inc.).

 4. Podczas rejestracji należy podać wymagane formularzem dane, w tym dane osobowe oraz ustawić hasło dostępu. Klient ma obowiązek podania właściwych, poprawnych, kompletnych i prawdziwych danych celem utworzenia Konta Klienta. Po wpisaniu poprawnego adresu e-mail Klient otrzymuje wiadomość z Systemu informatycznego eSklepu.

 5. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto Klienta wraz z podanymi podczas rejestracji danymi. 

 6. Dla zachowania bezpieczeństwa nie należy przekazywać osobom trzecim loginu oraz hasła, jak również każdorazowo wylogowywać się po zakończeniu korzystania z eSklepu.

 7. Klient rejestrując się na stronie internetowej eSklepu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin i Politykę prywatności w aktualnych treściach oraz zobowiązuje się do ich bezwarunkowego przestrzegania.

 8. W trakcie rejestracji, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie eSklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia lub by otrzymywać informację handlową w postaci newslettera. Klientowi, który wyraził zgodę przysługują prawa określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 9. eSklep umożliwia Klientom zakup akcesoriów motoryzacyjnych (motorowych) z Oferty eSklepu.

 10. Oferta eSklepu zawiera wyłącznie rzeczy nowe, oryginalnie zapakowane, oryginalnie wykonane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynek Polski.

 11. Składając Zamówienie Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

 12. Klient może składać Zamówienia:

 1. adresu e-mail: sklep@husar-moto.pl

 2. po utworzeniu Konta Klienta, umieszczając wybrane rzeczy w systemie „koszyka zakupowego”; zawartość koszyka zakupowego jest trwale widoczna w górnej prawej części strony internetowej eSklepu i przy symbolu „Koszyk”.

 3. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej eSklepu Klient może składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 1. Po złożeniu przez Klienta prawidłowego Zamówienia Sprzedający prześle do Klienta automatyczną wiadomość e-mail, zawierającą informację o wyborze akcesoriów, ilości, cenie, sposobie wysyłki i danych adresowych w złożonym Zamówieniu oraz nr Zamówienia.

 2. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty należności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedającego poprzez udostępniony system płatności. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 3. Standardowe Zamówienia są realizowane w czasie 24-48 godzin od wpłaty.

 4. Przy płatności kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji.
 5. W przypadku braku dostępności zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia internauty z innych przyczyn, sklep internetowy husar-moto.pl poinformuje internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez internautę adres e-mail, wiadomością sms lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

 

Płatności i wysyłka:

 1. Ceny podane przy dostępnych akcesoriach w eSklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów wysyłki, ale zawierają podatki i opłaty dodatkowe.

 2. Sprzedający wystawia za sprzedane akcesoria paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża dobrowolną zgodę na wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych w dowolnym formacie elektronicznym, przesyłanie faktur elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda dotyczy faktur VAT, korekt faktur VAT oraz duplikatów
  faktur VAT.

 3. Sprzedający aktualnie akceptuje następujące płatności:

 1. przelew tradycyjny na konto Sprzedającego: Santander Bank 60 1090 1102 0000 0001 5532 6481 ,

 2. poprzez system płatności PayPal, udostępniany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem PayPal znajdują się na online: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

 3. poprzez system płatności online Autopay, którego podmiotem świadczącym jest Autopay S.A., z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

  - w tym Karty płatnicze:

  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

 4. odbiór osobisty – płatność u Sprzedającego gotówką lub kartą płatniczą,

 5. płatność za pobraniem.

 1. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru sposobu płatności.

 2. Sprzedający nie stosuje domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.

 3. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.

 4. Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową na terytorium Polski.

 5. Akcesoria z Oferty eSklepu posiadają gwarancję producenta, opisaną w załączonych dokumentach gwarancyjnych.

 6. Sprzedający wysyła Zamówienia za pośrednictwem kuriera DPD Polska, paczkomatów InPost.

 7. Sprzedający zaleca, aby przed potwierdzeniem odbioru przesyłki od kuriera Klient sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub jej zabezpieczenia noszą wyraźne ślady uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera lub w placówce Poczty Polskiej S.A. sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się bezzwłocznie ze Sprzedającym celem wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży podczas transportu Zamówienia.

 8. Jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, Sprzedający powinien wykonać umowę zawartą na odległość (dostarczyć rzecz) najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu Umowy sprzedaży.

 

Informacja o prawie do odstąpienia:

 1. Sprzedajacy gwarantuje, iż pracownicy eSklepu dokładają należytej staranności celem świadczenia usług najwyższej jakości.

 2. Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dni, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Koszt zwrotu ponosi Kupujący.

 3. Prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz nie dotyczy usług, których świadczenie rozpoczęło się za zgodą Klienta przed upływem terminu na odstąpienie.

 4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony Umowy świadczyły, ulega zwrotowi
  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami
  w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

 6. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Klient powinien odesłać na własny koszt rzeczy na adres Sprzedającego. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu oraz nr konta do zwrotu. Sprzedający zamieszcza online dla Klientów wzór oświadczenia o odstąpieniu.

 7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu Sprzedający dokona sprawdzenia Produktu. Sprzedający dokona zwrotu zapłaty kwoty obejmującej wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta w związku z Umową sprzedaży (włącznie z kosztem najtańszej przesyłki zwrotnej do Sprzedającego), niezależnie od podstawy ich zapłaty, na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem, jeżeli odstąpienie będzie skuteczne prawnie. W przypadku płatności dokonanej za pomocą karty płatniczej zwrot jest realizowany na rachunek karty użytej do płatności W razie konieczności Sprzedający wystawi fakturę korygującą.

 8. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, prawo do zwrotu nie obejmuje umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Postępowanie reklamacyjne:

 1. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty eSklepu korzystając
  z rękojmi lub gwarancji. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego Towaru lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Klienta otrzymującego Towar z wadą fizyczną lub prawną.

 2. Reklamacje są rozpatrywane uczciwie w terminie 14 dni. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub za pomocą poczty elektronicznej Sprzedającego w postaci skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego. Sprzedający zamieszcza online dla Klientów wzór formularza reklamacyjnego.

 3. Sprzedający nie musi zwracać pełnej ceny zakupu lub obniżać ceny towaru tylko, gdy dokona niezwłocznej wymiany lub jego naprawy.

 4. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży należy przesłać pismo określające rodzaj i zakres niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, na jego koszt na adres podany w Regulaminie.

 5. Okres domniemania wystąpienia wady w źle wykonanej rzeczy wynosi jeden rok. Sprzedający ma obowiązek udowodnić Klientowi, że wada wynika z jego winy np. ze złego użytkowania.

 6. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art.556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

Postanowienia uzupełniające:

  1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu eSklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie swoich obowiązków, gdy przeszkoda wystąpiła w wyniku działania siły wyższej, awarii w systemie dostarczania energii elektrycznej albo usług telekomunikacyjnych.

  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Klienta systemu i poczty elektronicznej, przejęcia loginu lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu komputerowego Klienta.

  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych PayPal i Dotpay.

  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia eSklepu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych oraz przeprowadzania konserwacji systemu w celu właściwego funkcjonowania eSklepu, ale z obowiązkiem uprzedniego powiadomienia Klientów.

  6. Sprzedający ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do eSklepu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu eSklepu, wynikające
   z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

  7. Zabronione jest używanie Systemu informatycznego eSklepu do przechowywania, przesyłania, publikowania lub dystrybucji materiałów zawierających szkodliwe oprogramowanie lub odnośniki do takiego oprogramowania.

  8. Zabronione jest używanie Systemu informatycznego eSklepu lub Konta Klienta do transmitowania lub przesyłania niechcianej informacji handlowej.

  9. Treść Regulaminu zostaje opublikowana na stronie internetowej eSklepu w dniu
   01 grudnia 2019r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl